DORI Góp nhặt

Phân loại nhân viên dùng ma trận phân loại

Bài viết này đề cập đến phương pháp phân loại nhân viên bằng bảng ma trận.Tầm quan trọng của việc nhận thấy sự khác biệt giữa các nhân viênLà một nhà quản lý, bạn phải phân loại được nhân viên...

Xem tiếp